เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ครูผู้สอนวิชาคหกรรม)

ประกาศและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กาหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2565 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th
และกำหนดวันสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/11/2022 18:33:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School