เรื่อง:


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 พฤศจิกายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th
และกำหนดวันสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/11/2022 23:40:54
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School