เรื่อง:


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ประกาศและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กาหนด
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th
สอบคัดเลือก วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/11/2022 15:11:35
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School