เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดภาค 4 ประเภทกีฬาวูซูยุทธลีลา


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

ด.ช.ภคินทร์ มุทิตากุล ม.1/5
3 เหรียญทอง

ด.ช.ธนัยนันท์ รักนะ ม.1/5
3 เหรียญทอง

ด.ช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ม.1/6
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ด.ช.เพชร หัตถกรรม ม.1/12
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ด.ช.วรพัทธ์ วงศ์ศิริ ม.1/15
2เหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดภาค 4
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย.2565 ประเภทกีฬาวูซูยุทธลีลา

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/11/2022 17:37:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School