เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อ สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ณ สานักงานกลุ่มบริหาร งานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 08.30 น. เพื่อสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/11/2022 22:12:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School