เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

   
เด็กชายกัลป์ วัฒนาทรัพย์เจริญ ม.2/13
ผ่านเข้าการคัดเลือกในการแข่งขันว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร และฟรีสไตล์ 800 เมตร
เด็กชายธนธัส แข่งขัน ม.3/14
ผ่านเข้าการคัดเลือกในการแข่งขัน
ว่ายผีเสื้อ 50 เมตร และผีเสื้อ 100 เมตร
   

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์ รอบคัดภาค 4 ประเภทการแข่งขันว่ายน้ำ
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครศรรีธรรมราช


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/12/2022 20:12:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School