เรื่อง: เกียรติบัตรเรียนดี

นักเรียนสามารถ download เกียรติบัตรเรียนดี
ของภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565
ได้ที่เมนู ข่าวลูกฟ้า-ขาว ด้านขวามือ (ในหน้าเว็บไซต์)

เกียรติบัตรเรียนดี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/12/2022 20:18:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School