เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นางสาวปัณฑารีย์ สงนุ้ย ม.6/11

รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส

นางสาวกุลธิดา เลิศกาญจนา ม.5/11

รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส


การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ
จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/12/2022 22:37:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School