เรื่อง: แบบสอบถาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2567 - 2570


เรียนผู้บริหาร, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครู, เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมนักเรียนเก่าและผู้ปกครอง
ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2567 - 2570

แบบสอบถาม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/12/2022 16:42:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School