เรื่อง: ปฏิทินและขั้นตอนการเตรียมสมัคร


ปฏิทินและขั้นตอนการเตรียมสมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว


โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/12/2022 23:49:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School