เรื่อง: การประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
วงดนตรี The Crown โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566
ประเภทโรงเรียนที่มีความพร้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) ครั้งที่ 4

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/01/2023 14:49:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School