เรื่อง: การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวชนเนษฐ์ บุญฮก ม.5/1          นายรพีพงศ์ ทองพัฒน์ ม.5/1
นางสาวพชรพร โกยแก้ว ม.5/2

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การประกวดรอบนำเสนอโครงงานเรื่อง รองเท้าอัจฉริยะ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)
เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ครูที่ปรึกษา : นายณพล มณีพงษ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/01/2023 14:57:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School