เรื่อง: ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบเพชรชฎา

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ให้นักเรียนตามรายชื่อลำดับที่ 1- 30 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และผู้ปกครอง 1 ท่าน
เพื่อเข้ารายงานตัวรับเกียรติบัตร 
และประชุมพร้อมกัน
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชงโค


*** ทั้งนี้หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาข้างตัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้ ***


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/02/2023 17:31:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School