เรื่อง: การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/02/2023 17:38:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School