เรื่อง: กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ ด้านนโยบายสาธารณะ Singhdam Policy Hackathon Junior 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวเยาวภา หลานเด็น ม.5/6 นายชลากร เมธาลักษณ์ ม.5/5

ทีม NisaSingh

รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ ด้านนโยบายสาธารณะ Singhdam Policy Hackathon Junior 2022 ครั้งที่ 2
โดยชมรมรัฐประศาสโนบาย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันพัฒนสนโยบาย
และการจัดการ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ควบคุมและดูแลโดย : คุณครูจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/02/2023 09:38:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School