เรื่อง: รางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ TDET


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง ได้รับเสื้อสามารถ ได้แก่
เด็กหญิงปพิชญา เชาวลิต ม.2/1
เด็กชายศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง ม.2/1

เด็กชายศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล ม.2/1

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล ม.2/1
เด็กชายภูวเดช ตันติสิทธิพร ม.3/1


รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงนภัสนันท์ สมศักดิ์ ม.1/1
นายปณิธิ แก่นหิน ม.3/1


รางวัลชมเชย ได้แก่
เด็กชายกันตพัฒน์ ณีวงษ์ ม.1/1
เด็กชายธีวสุ ศรีแก้ว ม.1/1

เด็กหญิงศิรดา อินดี ม.1/1
เด็กชายธีร์ธวัช ทิพย์รส ม.2/1

เด็กชายนาวิน นาคเผือก ม.2/1
เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์ ม.2/1

เด็กชายกฤติโชค ขันทีท้าว ม.3/1
เด็กชายธีภพ สกุลแพทย์ ม.3/1

เด็กชายพศวีร์ เกรวัล ม.3/1

วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง ได้รับเสื้อสามารถ ได้แก่
เด็กชายปัณณทัต เวียรชัย ม.3/1
นายพัทธ์ เดชเจริญ ม.3/1


รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กชายธีวสุ ศรีแก้ว ม.1/1
เด็กชายศาสตรัย หิริ ม.2/1


รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงณัฐกฤตา ปัจฉิม ม.3/2
เด็กชายภูวเดช ตันติสิทธิพร ม.3/1


รางวัลชมเชย ได้แก่
เด็กหญิงภัทรวดี นาคสุขสมบุญ ม.1/1
เด็กหญิงหยกนภัส สถิตมโนธรรม ม.1/1

เด็กหญิงภัทรนรี สุรกิตย์ ม.2/1
เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์ ม.2/1

เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีภักดี ม.3/1
นางสาวณภัทร อึ่งทอง ม.3/1

นางสาวธารญา พิภพวัฒนา ม.3/2

 

รางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ TDET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/02/2023 16:25:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School