เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายหัธพงษ์ นิสิตโยธากุล ม.6/1นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ ม.5/1
นายปราณนต์ กิติศักดิ์ ม.4/1
สามารถผ่านเข้ารอบ 30 ทีม จากทั้งหมด 200 ทีม ทั่วประเทศ

หัวข้อ “สรีรวิทยา” (1st Siriraj Medical Sciences Academic Competition: SiMSAC, theme “Physiology”)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูที่ปรึกษา : ครูเชาวน์ สุวรรณชล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/02/2023 11:29:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School