เรื่อง: การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ สวช


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญสำหรับผู้ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละรายวิชา และช่วงชั้นของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสอบทั่วประเทศรวมกว่า 5,000 ที่นั่ง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/02/2023 15:20:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School