เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ 50%


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษอังกฤษ 50%

*** รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
ณ ชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน บัตรประจำตัวผู้สอบ ดินสอ 2 บี (2B) ปากกา ยางลบ มาด้วย

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ 50%


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/03/2023 17:10:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School