เรื่อง: การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
และประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคน
ต้องผ่านขั้นตอนการสมัคร และเข้าสอบตามประกาศรับนักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 05/03/2023 13:21:07
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School