เรื่อง: การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมัง คลาจารย์
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับมัธยมต้น
- ด.ญ. ธีร์วรา บุญสนิท ชั้นม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
- ด.ญ.ธนพร ศรีอุทัย ชั้นม.3/1 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
- ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ ชั้นม.3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร และได้รับเกียรติบัตร
ระดับมัธยมปลาย เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร และได้รับเกียรติบัตร
- น.ส.ณัชชา รักแต่งาน ชั้นม.5/1
- น.ส.ชนิสรา ถาวรว่องวงศ์ ชั้นม.5/1
- น.ส.ชุติกาญจน์ ตราหยก ชั้นม.5/2ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Sep/2016 10:43:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School