เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.4
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/03/2023 17:55:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School