เรื่อง: ประกาศเลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/03/2023 18:30:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School