เรื่อง: ประกาศเลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 3 ชั้น ม.4

ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3

EPSM       SMTE 3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/03/2023 18:56:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School