เรื่อง: ประกาศผล โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป ครั้งที่ 1


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศและรายชื่อ

1. รายงานตัวครั้งที่ 1 (ด้วยตนเอง) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแนะแนว
2. รายงานตัวครั้งที่ 2 (ด้วยตนเอง) ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร
3. มอบตัวนักเรียน / ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 15/03/2023 14:11:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School