เรื่อง: ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


เว็บหลัก :
โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง

user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 12/09/2550

ทดสอบระบบ :
โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง

user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน

(ช่องว่างระหว่างข้อความจะแสดง "๛" นักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับ)

เว็บหลัก
ทดสอบระบบ (DEMO)

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/03/2023 13:06:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School