เรื่อง: ประกาศผลนักเรียน โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน ครั้งที่ 3)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป (ประเภทผลการเรียน) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศและรายชื่อ

1. รายงานตัวนักเรียน (ด้วยตนเอง) ในที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแนะแนว
2. มอบตัวนักเรียน / ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น
แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/03/2023 15:03:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School