เรื่อง: O - NET TOP 100


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET TOP 100 / คะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา /คะแนนรวมสูงสุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 03/04/2023 13:47:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School