เรื่อง: กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กชายภคินทร์ มุทิตากุล

เด็กชายณัฐพล ชาญเจริญศิลป์
รางวัล 3 เหรียญทอง

รางวัล 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง


เด็กชายธนัยนันท์ รักนะ

เด็กชายเพชร หัตถกรรม
รางวัล 1 เหรียญทองแดง

รางวัล 1 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเภทกีฬาวูซู
ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/04/2023 17:06:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School