เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียนขงจื่อ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
" ร้องเพลงภาษาจีน และพิมพ์อักษรภาษาจีน " ระดับภาคใต้
จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 10 กันยายน 2559 ผลการแข่งขันดังนี้
ประเภทร้องเพลงจีน
1. นางสาวเกสรา สุขหอม ชั้นม.6/13 รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวณัฐกานต์ เมืองไทย ชั้นม.5/12 รางวัลชมเชย
3. นางอรวรรณ เฉลิมวงศ์ ชั้นม.5/12 รางวัลชมเชย

ประเภทพิมพ์อักษรภาษาจีน
1. นายชยานันท์ พิริยะพฤทธิ์ ชั้นม.6/12 รางวัลรองชนะเลิศ
2. นายศฤงคาร คุ้มบ้าน ชั้นม.6/13 รางวัลชมเชย
3. นางสาวดวงฤทัย คงคาสวัสดิ์ ชั้นม.5/12 รางวัลชมเชย--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2016 11:52:55
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School