เรื่อง: ดาราศาสตร์โอลิมปิก


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ด.ช.พีร กุหลาบทิพย์ ม.1/1 ด.ช.ปัณณทัต เวียรชัย ม.3/1


ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/05/2023 14:56:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School