เรื่อง: คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS
(ระบบการบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ลิงค์ http://mis2.pkw.ac.th/hws หรือคลิกที่เมนูด้านขวา "ระบบการบ้าน"

** ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2566 **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/05/2023 21:31:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School