เรื่อง: ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์และอินโฟกราฟิก สำนักงาน ป.ป.ช.

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographic)
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/06/2023 19:27:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School