เรื่อง: ยกเลิกประกาศการจัดการเรียนการสอน


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ยกเลิกประกาศการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Hand
ในวันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/07/2023 14:14:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School