เรื่อง: สอวน. มอบทุนการศึกษา


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
มอบทุนการศึกษาให้กับ...นายปกรณ์ ชวลิต ม.4/1
นักเรียนจากศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40,000 บาท


จาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/08/2023 12:47:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School