เรื่อง: สอวน.

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก สอวน. ทุกสาขาวิชา
ให้มาลงชื่อที่จะเดินทางไปกับโรงเรียน ภายใน
วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2016 16:20:22
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School