เรื่อง: การแข่งขันกิจกรรม Open House ห้องเรียนพิเศษ SMTE


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


การแข่งขันกิจกรรม Open House ห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/08/2023 11:46:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School