เรื่อง: ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้ที่ ห้องบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Oct/2016 06:54:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School