เรื่อง: สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/09/2023 18:45:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School