เรื่อง: การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวฐิติวราดา รอดแกเว ม.3/2นางสาวณัฐวรา สมตระกูล ม.3/2
นางสาวภัทรพร จินดาพล ม.3/2 4
รางวัลชนะเลิศ ในชื่อเรื่อง Pearl of Prove ไข่มุกพิสูจน์ตัวตน
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท (ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันต่อ)

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ครูที่ปรึกษา : ครูจิระนันท์ สุขบรรจง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/09/2023 20:44:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School