เรื่อง: โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ ม.6/14
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
จากการสร้างสรรค์งานด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ
ปีที่ 9 ในหัวข้อ "Energy for all"


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/09/2023 23:00:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School