เรื่อง: PSU Phuket Science and Math Test

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กับครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
“PSU Phuket Science and Math Test”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2016 13:32:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School