เรื่อง: ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ Pre-test


นักเรียนที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบได้ทางระบบ
โดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบเลขที่นั่ง

และให้มารับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 08.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2016 13:45:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School