เรื่อง: ขั้นตอนการสมัคร Gifted Program : SMP

ขั้นตอนการสมัคร การสรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการสมัคร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Dec/2016 13:06:58
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School