เรื่อง: การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Dragon Cups

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Dragon Cups ประจำปีการศึกษา 2559
มีนักเรียนจากโรงเรียน ในเขตภาคใต้ฝันตะวันตก มีนักเรียนจำนวน 144 คน ครู 27 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางเนตรชนก ทัศนกมล เป็นประธานเปิดกิจกรรม
และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์อุทัยวรรณ เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์วิทยาเขตภูเก็ต Madam Kan Huaiwei
ผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีน ประจำสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน) ประจำประเทศไทย Miss Pu Hongyu
ผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีนเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก Mr. Tian Banchao
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาจารย์พัชรี เสรีเสถียรทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.พิชัย แก้วบุตร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2016 06:16:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School