เรื่อง: ผลสอบ PRE-TEST PKW 2017

ประกาศผลการทดสอบเตรียมควมพร้อม (Pre-test PKW) ประจำปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนน
1. คลิกที่ตรวจสอบผลคะแนน
2. เลือกเมนู ระบบ Pre-test PKW 
3. กรอกเลขที่บัตรประชาชน
4. คลิก SUBMIT 
5. กดแป้นพิมพ์ Ctrl + P หรือ คลิกเมนู Print

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้ Google Chrome ในการตรวจสอบผล (บางเครื่องไม่ได้ตั้งค่าภาษาไทย)
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer (IE)หรือให้ดำเนินการอัพเดท Google Chrome

ตรวจสอบผลคะแนน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2016 09:13:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School