เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น


ประกาศร่างขอบเขตของงาน สำเนาร่างประกาศ

สำเนาร่างเอกสารประกวดราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jan/2017 21:34:19
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School