เรื่อง: การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1

เนื่องด้วยสถานการณ์สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าค่ายพักแรม
เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงมีประกาศขอเลื่อนกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมระดับชั้นม.1 ออกไปก่อน
และสำหรับวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jan/2017 21:34:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School