เรื่อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน 298 คน

รายชื่อทั้งหมด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2017 16:02:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School