เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กุุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2017 09:32:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School